Εξειδικευόμαστε σε

Εσωτερικός Έλεγχος και Διασφάλιση

1. Καταστατικό εσωτερικού ελέγχου

2. Εγχειρίδια λειτουργικών διαδικασιών, διευθύνσεων και τμημάτων

3. Περιγραφές θέσεων εργασίας

4. Εντοπισμός κινδύνων, πίνακας αποτύπωσης κινδύνων, αξιολόγηση και ιεράρχηση κινδύνων

5. Πλάνο εσωτερικού ελέγχου

6. Έγγραφα αποτύπωσης δικλείδων κινδύνων, ερωτηματολόγια και προγράμματα ελέγχου

7. Διενέργεια ελέγχων

8. Υποβολή εκθέσεων ελέγχου

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

1. Υπηρεσίες Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων

2. Καταγραφή επεξεργασιών δεδομένων

3. Ανάλυση αποκλίσεων και αξιολόγησης επίδρασης

4. Πολιτικές σε δήλωση απορρήτου, διατήρηση δεδομένων, διαρροή δεδομένων, καταστροφή, πολιτική καθαρού γραφείου, πολιτική cookies

5. Ιεράρχηση και αξιολόγηση κινδύνων

6. Διενέργεια ελέγχων

7. Επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας 

Διαχείρηση Κινδύνων


1. Σύνταξη πολιτικών

2. Σύνταξη διαδικασιών

3. Καταγραφή δικλίδων

4. Ανάπτυξη εγγράφων ελέγχου κινδύνων

5. Καταγραφή συστήματος ελέγχου

6. Αξιολόγηση συστήματος ελέγχου

Αναδιάρθρωση

1. Βελτίωση λειτουργιών

2. Αναδιάρθρωση λειτουργιών, υπηρεσιών και τμημάτων

3. Βελτίωση λειτουργικών αποτελεσμάτων 

Βιώσιμη Ανάπτυξη / Εταιρική Υπευθυνότητα

1. Σύνταξη ετήσιων εκθέσεων εταιρικής υπευθυνότητας

2. Υπολογισμός δεικτών

3. Υποβολή εκθέσεων με βάση τα πρότυπα

Τήρηση Λογιστηρίου και Παρακολούθηση

1. Τήρηση λογιστικών βιβλίων

2. Υποβολή δηλώσεων

3. Οργάνωση και παρακολούθηση λογιστηρίου

Εταιρική Διακυβέρνηση

1. Σύνταξη πολιτικών

2. Συμμόρφωση με Ν.4449/2017, Ν.4706/2020

3. Υποχρεώσεις συμμόρφωσης Επιτροπής Ελέγχου

4. Αξιολόγηση συστήματος ελέγχου

Διαχείριση Καταγγελιών

1. Παροχή λογισμικής πλατφόρμας

2. Συμμόρφωση με νομοθεσία προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Προστασία καταγγέλλοντα

3. Διαχείριση / Διερεύνηση καταγγελιών

Έναρξη, Οργάνωση Επιχειρήσεων

1. Start up

2. Οργάνωση λειτουργιών και τμημάτων

3. Διοίκηση και παρακολούθηση 

Επιχειρηματικό Σχέδιο

1. Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου

2. Παρακολούθηση και υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου

Εκπαίδευση και Πιστοποιήσεις στα Θεματικά Πεδία

1. Εσωτερικού ελέγχου

2. Διαχείρισης κινδύνων

3. Εταιρικής διακυβέρνησης

4. Λογιστικής

5. Ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων

6. Συμμόρφωσης

Με την ολοκλήρωση των εκπαιδεύσεων οι συμμετέχοντες δύνανται να λάβουν πιστοποίηση από τα:

  1. Assosiation of Certified Public Accountants International https://www.thecpaint.com
  2. International Compliance Assosiation                          https://www.int-comp.org

Διεθνείς Συνεργασίες

1. Assosiation of Certified Public Accountants International https://www.thecpaint.com Διεθνείς Επαγγελματικές Πιστοποιήσεις              Certified Public Accountant (CPA)                               Certified Management Accountant (CMA)        Certified Practising Internal Auditor (CPIA)                Certified Financial Manager (CFM)                                Certified Auditor IT (CAIT) Diploma in Internal Audit (DIA)

2. International Compliance Assosiation 

3. https://www.int-comp.org Certificates in Anti-Money Laundering, Managing Fraud, Managing Sanctions Risk, Regulatory Compliance, Financial Crime Prevention, Corporate Govermence, Bribery, Anti-Corruption